bluebrowncustomgreenorangepinkredturquoiseyellow
 • Layout Style
 • Texture for Boxed, Framed, Rounded Layout Background

 • Font
  • Body:

  • Menu:

  • Title:

  * Fonts are used to example. You able to use 600+ google web fonts in the backend.

+36/33/503-990 Nyitva: Hetfő-Péntek 06.00-14.00-ig info@railone.hu

Á.SZ.F.

A Lábatlani Vasbetonipari ZRT. Általános Szállítási és Szerződési Feltételei

Dokumentum letöltése PDF formátumban itt.

Érvényes: 2012.05.15.-tól


1.    Általános rész
1.1.    A szerződő partner továbbiakban a „Megrendelő”, a Lábatlani Vasbetonipari Zrt. a „Szállító”.
1.2.    Valamennyi, a Szállító és a Megrendelő között létrejövő szállítási és értékesítési szerződésre kizárólag az alábbiakban ismertetett szabályozás vonatkozik. Ettől eltérni csak közös írásos megegyezés mellett lehet.
1.3.    A megrendeléseket a Szállító felé a Megrendelő írásban köteles közölni. Termékszállításra vonatkozó szóbeli megállapodások nem érvényesek.
2.    Árak
2.1.    A termékek árai, melyről a Felek előzetesen írásban megállapodnak a következők lehetnek:
2.1.1.    Úgynevezett    gyártelepi árak, amelyek magukba foglalják a szállítóeszközre történő felrakodás költségeit.
2.1.2.    Leszállított árak, amelyek nem tartalmazzák a szállítóeszközről történő lerakodás díját.
2.1.3.    Leszállított árak, melyek tartalmazzák a termék lerakodási költségeit.
2.2.    A Szállító fenntartja magának a jogot, hogy a Megrendelő által kért műszaki paraméterek változása vagy a termékkel vagy értékesítésével kapcsolatban felmerülő körülmények lényeges megváltozása miatti árváltozást a Megrendelőre hárítsa.
2.3.
Raklapon szállított termékek esetén, illetve speciális, vagy a hagyományostól eltérő csomagolási igények esetén egyedi raklaphasználati díjat vagy csomagolási díjat számolunk fel.
3.    Szállítás és szállítási határidők
3.1.    A szállítási határidő a Szállító által megküldött megrendelési visszaigazolásban kerül meghatározásra. Nem esik késedelembe a Szállító, amennyiben a Megrendelő együttműködési kötelezettségének - adatszolgáltatás stb. - nem tett eleget és a teljesítés emiatt hiúsult meg.
3.2.    Amennyiben a Megrendelő fizetési képességéről a Szállító kedvezőtlen információk birtokába jut, úgy fenntartja magának a jogot arra, hogy a megrendelés ellenértékének részére vagy egészére fizetési garanciát vagy előleget kérjen. Amennyiben a Megrendelővel erre irányuló megállapodást nem sikerül kötni, úgy a Szállító a kiszállítást leállíthatja és a megkötött szállítási szerződéstől elállhat.
3.3.    A    Szállító egy-egy rakományt kitevő részteljesítésekre és előszállításra jogosult.
3.4.    Amennyiben a Megrendelő és a Szállító a Megrendelő által történő átvételi határidőben nem állapodott meg, Szállító jogosult a megrendelés visszaigazolása után 30 napon belül az átvétel időpontjára vonatkozóan kötelező nyilatkozatot kérni. Ha a Megrendelő 15 napon belül nem küld választ, a Szállító jogosult kártérítést követelni és/vagy a szerződéstől elállni. . Ezután az termék őrzési és egyéb költsége a Megrendelőt terheli.
3.5.    A    Szállító hibáján kívül bekövetkező gyártási és/vagy kiszállítási késedelem esetén
Szállító fenntartja magának a jogot arra, hogy az akadályoztatás időtartamával a határidőket meghosszabbítsa anélkül, hogy a Megrendelő kártérítési igénnyel lépjen fel.
3.6.    A    Szállító megrendelési igazolásában megjelölt szállítási határidő leteltét követően a
tényleges átvétel vagy szállítás időpontját megelőző legalább 2 munkanappal a Megrendelő értesíti a Szállítót az átvétel időpontjáról. Bejelentés hiányában az esetleges holtfuvar költsége a Megrendelőt terheli.
3.7.    A    termékek átadás-átvételi helye lehet a Szállító székhelye és a Megrendelő által
megjelölt teljesítés helye.
3.8.    Vasúti szállítás esetén a Szállító csak a rakodásra vonatkozó hatályos utasításoknak megfelelő árut köteles berakni. Ha a Megrendelő - vagy átvevője - a Szállítóval szemben a vasúttól történő átvételkor észlelt hiány vagy sérülés miatt igényt kíván érvényesíteni, azt vagononként külön-külön levélben jelenti be, csatolva hozzá az alábbi okmányokat: - vasúti kárjegyzőkönyv - fuvarlevél átvevői példánya - engedélyező nyilatkozat, melyben az átvevő a fuvarozási jogviszonyból eredő igényérvényesítési jogát a vasúttal szemben a Szállítóra engedményezi - kárszámla. Amennyiben a Megrendelő a fuvarozóval szembeni igények érvényesítéséhez (az előírt időben és módon) a szükséges intézkedéseket elmulasztja, a Szállítótól nem követelheti ezeknek a károknak a megtérítését, illetőleg felelős azokért a károkért, amelyek a fuvarozóval szemben érvényesíthetők lettek volna. A vasúttól történő átvételkor észlelt sérülés esetén az átvevő a sérült terméket is köteles átvenni, telephelyére beszállítani és ott díjmentesen, elkülönítve tárolni az igény rendezéséig, illetve értesítés esetén az eljárás befejezéséig. A sérüléssel kiszállított termék a törmelékáron számított maradványérték beszámításával az átvevő tulajdonában marad, ha rendeltetésszerű célra már javítással sem használható. Csökkentértékű felhasználhatóság esetén az igény összege az értékcsökkenésnek a Szállító egyetértésével meghatározott mértékében csökken.
3.9.    Közúti fuvar esetén a vasúti fuvarnál leírtak értelemszerűen érvényesek. A reklamáció bejelentésének dokumentációja az átvétel tényét és a kifogást tartalmazó fuvarlevél.
3.10.    Amennyiben a teljesítés fuvarral együtt történik a Megrendelő köteles a Szállító által biztosított járműnek a Megrendelő által megadott helyszínre jutását minden eszközzel biztosítani. A fuvarköltség nem tartalmazza a termék fuvareszközről történő lerakodását. A teljesítés helyén a Megrendelő - vagy megbízottja - köteles megvizsgálni, hogy a termék mennyisége, minősége megfelel-e. A termék megfelelő elhelyezéséről és rögzítéséről a jármű rakfelületén gyártelepi teljesítés esetén a Megrendelő vagy megbízottja gondoskodik.
3.11.    Amennyiben a Megrendelőnek felróható okból a járművenkénti kirakodás meghaladja a 1,5 órát, a Szállító 6000Ft/h+ÁFA állásidőt számolhat fel.
4.    Kárveszélyviselés
4.1.    Amennyiben a teljesítés helye a Szállító telephelye, a szállítás során keletkező károkért minden esetben a Megrendelő felel. A kockázat minden esetben a termék átadásakor száll át a Megrendelőre.
5.    Tulajdonjog fenntartás
5.1.    A termékek tulajdonjogát a Szállító a teljesítés ellenértékének teljes kiegyenlítéséig fenntartja..
5.2.    A terméket a Megrendelő köteles többi árujától elkülönítve, állagának megóvása mellett tárolni. Minden ezzel kapcsolatosan felmerülő költség a Megrendelőé. Biztosítási jogviszonyból származó követelését a termék ellenértékének mértékéig Megrendelő a Szállítóra engedményezi.
5.3.    Amennyiben a Megrendelő a terméket harmadik fél részére a teljes vételár megfizetése előtt értékesíti, úgy köteles a vevőtől a neki járó árbevételt a tartozás erejéig a Szállítóra engedményezni. Ha a terméket időközben be-, vagy feldolgozták, akkor a termék többi bedolgozott anyaghoz képest számított értékarányában az újonnan létrejött dologban a Szállító a tulajdonjogát fenntartja. Előbbiekről a Megrendelő a harmadik felet köteles tájékoztatni és saját számlájában a Szállító részét elkülönítve feltüntetni. Nem megengedett ezen termékek elzálogosítása vagy biztosítékként való fenntartása.
6.    Fizetés
6.1.    Fizetési határidő: 15nap. A fizetés teljesítése az a nap, amikor az ellenérték a Szállító számláján jóváírásra kerül.
6.2.    Szállító fenntartja a jogot, hogy a Megrendelő fizetési teljesítéseit a legrégebbi vagy legkevésbé biztosítottnak látszó követelésének teljesítéseként vegye számításba.
6.3.    Szállító a részteljesítéssel történő szállításnál résszámlák kiállítására jogosult.
6.4.    Számlakompenzáció (beszámítás) csak a Szállító által elismert számlákkal szemben történhet.
6.5.    Késedelmes fizetés esetén a késedelmi kamat a PTK szerinti.
6.6.    Amennyiben a Megrendelő késedelmesen fizet, a Szállító jogosult a későbbi szállítások fizetési feltételeit egyoldalúan módosítani.
7.    Minőség, jótállás, kárigény érvényesítés
7.1.    A jótállás csak a Megrendelővel közösen megállapodott paraméterekre és nem egyéb hirdetésekben, prospektusokban megjelent adatokra értendő.
7.2.    A Megrendelő kérésére adott szakmai tanácsok, javaslatok a Szállítóra nézve jogkövetkezménnyel nem járnak, azoknak alkalmazása és ellenőrzése a Megrendelő felelőssége.
7.3.    A termékek műszaki (minőségi és méret) adatait a vonatkozó szabályozási kiadványok tartalmazzák, amelyek számát a szállító minden esetben feltünteti a termékkel együtt számlánként kiadott un. „Megfelelőségi Nyilatkozat”-on.
7.4.    Kár esetén a 3.8 és 3.9 pontok mellett következő intézkedések esetén vállal a Szállító felelősséget:
7.4.1.    Teljesítés után a Megrendelő a szállítmány mennyiségi vagy minőségi hibáját 8 napon belül írásban jelenteni köteles.
7.4.2.    Rejtett hibákat felfedésük után a Megrendelő haladéktalanul írásban jelenteni köteles. Határidőn túli és nem megfelelő formában történt reklamációt a Szállító elutasítja.
7.4.3.    A Megrendelő köteles a Szállító képviselőjének lehetővé tenni a kifogásolt termékek ellenőrzését.
7.4.4.    Szállító felelősséget csak a szakszerűen tárolt, mozgatott, felhasznált termékekre vállal. A szerződésben meghatározott előírások és szabályok szintén a szakszerűséghez tartoznak.
7.4.5.    A termékek geometriai méreteire - ha más szerződési paraméter nem utal rá - a vonatkozó termékszabványok, vagy annak hiányában az MSZ EN 13 369 szabvány
4.    táblázata szerinti mérettűrések az érvényesek.
7.4.6.    Hibás teljesítés esetén a Megrendelő elsősorban kijavítást vagy cserét kérhet. Ennek végrehajtásához a Megrendelő a Szállítónak megfelelő időt biztosít.
8.    Szabadalmi jogok
8.1.    A Szállító által készített rajzok, szerszámok, nyomtatványok és egyéb, a termék megvalósításához szükséges ismeretek a Szállító tulajdonát képezik.
8.2.    A Megrendelő által átadott hasonló ismeretekről a Megrendelő nyilatkozik, hogy azok használatával harmadik fél jogai nem sérülnek. Amennyiben a Szállítónak a szállítással kapcsolatban ilyen tudomása van, azt a Megrendelő tudomására kell hozni. Az egyedi termék gyártásához szükséges információ átadásának elmaradása miatti anyagi felelősség a Megrendelőt terheli. Szállítónak jogában áll leállítani a megrendelés teljesítését, amennyiben harmadik fél jogsérelméről tudomást szerez. Az addigi tevékenységből felmerülő költségek a Megrendelőt terhe
8.3.    Amennyiben egyedi termék gyártása esetén a Megrendelő által átadott minták vagy rajzok alapján a megrendelés teljesítése nem lehetséges, úgy azok elszállításáról és a Szállító által addig elvégzett munka igazolt költségének megtérítéséről a Megrendelő köteles gondoskodni. Amennyiben ez 3 hónapon belül nem történik meg, a Szállító jogosult a mintákat és rajzokat megsemmisíteni.
8.4.    A Szállító által, vagy harmadik féllel kötött szerződés alapján létrejött modelleken, rajzokon, berendezéseken stb. a szerzői és szabadalmi jogokat a Szállító akkor is fenntartja, ha azok létrehozásának költségét a Megrendelő viselte.
9.    Egyéb rendelkezések
9.1.    Szállító fenntartja magának a jogot, hogy szolgáltatást közvetítsen.
9.2.    Szállító fenntartja magának a jogot, hogy üzleti kapcsolatai során Megrendelőről szerzett információkat az Adatvédelmi Törvény által megszabott kereteken belül feldolgozza, különösen pedig a hitelbiztosításhoz szükséges adatokat a biztosítónak átadja.
9.3.    A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a PTK rendelkezései az irányadóak. Amennyiben jelen szerződési feltételek egyes pontjaival az ellentétben állna, úgy az érintett pontokat kivéve a szerződés többi pontja érvényben marad.
9.4.    Felek a vitás kérdések békés rendezésére törekednek. Peres ügyeiknél kikötik értékhatártól függően az Esztergomi Városi Bíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét.